Statiystyki
Odsłon : 778737
Galeria

Ostatnio dodane

Najpopularniejsze

Statut Kaliski - Artur Szyk

 

JUŻ W SPRZEDAŻY

 

STATUT KALISKI

ARTUR SZYK

 

 

WRAZ Z KSIĄŻKĄ

Historia Statutu Kaliskiego księcia Bolesława Pobożnego z roku 1264 i jego iluminacji przez Artura Szyka w latach 1926 - 1928

O Statucie

 

"Statut Kaliski" Artura Szyka powstał w latach 1926-1928 i zajmuje obok późniejszej "Hagady" szczególne miejsce w bogatej twórczości artysty, jak też w dziejach kultury polskiej. Jednocześnie ukazany jako akt dziejowej tolerancji, wpisał się na stałe, jako trwały element stosunków polsko-żydowskich.

 

do nabycia w sklepie internetowym GRAF_ika     www.sklep.graf-ika.pl

 

 

Druk tego wydania w technice heliograwiury trwał trzy lata i został ukończony 25 stycznia 1932 roku, w drukarni F. Bruckmanna S.A. w Monachium, dla Wydawnictwa Okrągłego Stołu w Paryżu. Całość składa się z 45 luźnych kart oraz jednej dodatkowej pełniącej rolę kolofonu - umieszczona jest w sztywnej tece na której został wytłoczony w złotym kolorze ukoronowany orzeł z trzema herbami - Pogonią, Archaniołem i Gryfem. Grzbiet i krawędzie boczne teki są obciągnięte bordową skórą, natomiast resztę oprawiono w czerwone płótno.

Reprint Statutu Kaliskiego A. Szyka oparty jest o jeden z niewielu zachowanych w komplecie na terenie Polski oryginalnych egzemplarzy. Wydanie to, oznaczone numerem 176, było darem artysty dla pierwszego premiera Polski Odrodzonej Ignacego Jana Paderewskiego. Zostało przekazane z odręczną dedykacją wielkiemu pianiście przez A. Szyka w Paryżu w roku 1934.

Format plansz: 32,2 na 38,6 cm.


 

O wydawnictwie towarzyszącym

czyli Przewodniku po grafikach

 

"Historia Statutu Kaliskiego..." opracowana przez Mariana Fuksa, Aleksandra B. Skotnickiego, Joannę Podolską i Marka Szukalaka to swoisty przewodnik po miniaturowych symbolach wciśniętych pomiędzy teksty przez największego iluminatora XX wieku - Artura Szyka.

 

Zacytuję tu opinię jednego ze współczesnych fascynatów prac A. Szyka: "Przewodnik po statucie jest fantastyczny!!! Bez niego byłaby to tylko teka kolorowych obrazków, których oglądanie znudziłoby się po kilkunastu ilustracjach".

 

Od pierwszych stron autorzy zasypują nas informacjami na temat historii powstania Statutu, zarówno tego XIII wiecznego z przywilejami nadanymi Żydom przez księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego, jak i tego iluminowanego w XX wieku przez A. Szyka oraz podkreślają jak wielkie znaczenie odegrała ta oryginalna publikacja w budowaniu porozumienia międzynarodowego na świecie. Autorzy przytaczają paragrafy Statutu Kaliskiego - przywilejów i obowiązków dla Żydów wielkopolskich - w języku polskim, w oryginale - po łacinie oraz w przekładzie dra Krzysztofa Pawłowskiego z Pracowni Łaciny Średniowiecznej PAN.

 

To kompendium wiedzy okazuje się niezwykle potrzebne do analizy poszczególnych kart Statutu przedstawionych w dalszej części publikacji, dzięki czemu bogata mozaika symboli nie stanowi już dla czytelnika tajemnic.

Książka oprawiona w ekoskórę z miniaturą złotego orła z teki pierwszego wydania Statutu z lat 1926-1928 jest integralną częścią Reprintu STATUTU KALISKIEGO A. Szyka. Do sprzedaży trafiła tylko niewielka ilość tych książek dla tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się na zakup teki.

 

 

Wydawnictwo Graf_ika 2012 r.

 

Calość umieszczona jest w etui obłożonej czerwonym płótnem, wewnątrz którego znajduje się sztywna teka, na której został wytłoczony w złocie i srebrze ukoronowany orzeł z trzema herbami, a także książka i 45 plansz iluminowanego Statutu Kaliskiego

 

Format plansz: 32,2 x 36,8 cm złocone i srebrzone

 

Książka

format: A4

liczba stron: 174+10

oprawa: twarda w ekoskórę ze złotymi tłoczeniami

 


History of the Statute of Kalisz by Duke Boleslaw the Pious, from the year 1264 and its illumination by Arthur Szyk in the years 1926 to 1928

The Statue

"Statute of Kalisz," by Arthur Szyk was written between 1926-1928 and has a special place, next to the later "Haggadah," in the literary output of the artist and as well as in the history of Polish culture. At the same time presented as an act of historical tolerance, inscribed on a permanent basis, as a permanent part of Polish-Jewish relations.
Print this release in gravure technology, lasted three years and was completed by January 25, 1932 year, in printing house of F. Bruckmann SA Munich, for Publishing House of the Round Table in Paris. The whole consists of 45 loose cards and one additional serving as colophon - is placed in a hard carboard portfolio which was embossed in gold-colored eagle crowned with three crests - Pogo, Archangel and Griffin. The side edges are covered with maroon leather, while the rest is framed in red canvas.
Reprint of the Statute of Kalisz A. Szyk is based on original copies, one of the few remaining as a set in Poland. This edition, numbered 176, was a gift from the artist to the first Polish Prime Minister, after I World War - Ignacy Jan Paderewski. This edttion was given to the great pianist with handwritten dedication by A. Szyk in Paris in 1934.

Size charts: 32.2 to 38.6 cm.


About the Publishing House
and graphics guide.

"The history of the Statute of Kalisz" prepared by Marian Fuks, Aleksander B. Skotnicki, Joanna and Marek Szukalaka Podolsk is a kind of guide of miniature symbols placed between the texts of the greatest illuminator of the twentieth century - Arthur Szyk.
Let me share an opinion of one of today's enthusiasts of A. Szyk:
"Guide to the statute is fantastic! Without it, it would be only portfolio of color images, which might make you bored, after watching several illustrations".

From the very beginning, authors provides us a lots of information regarding the history of the Statue of Kalisz. The early edition - the thirteenth century with the privileges assigned to the Jews by Duke Boleslaw the Pious of Kalisz. And the later edition illuminated in the twentieth century by A. Szyk. Both of them emphasize the importance played in this original publication and the construction of the world's agreement.
The authors quote the paragraphs of the Statute of Kalisz - the privileges and responsibilities of the Jews in Great Poland County - in Polish launguage and in Latin translated by Dr. Krzysztof Pawlowski from Polish Science Academy.
This compendium of knowledge turns out to be very necessary for the analysis of individual cards of the Statue od Kalisz presented later in this publication. Because of that, this is so rich mosaic of symbols is no longer a mystery to the readers.

The first issue of the Statue from the year 1926-28 is a beautifull leather-bound book with a miniature golden eagle on the front. This book is an integral part of the reprint of the Statue of Kalisz A. Szyk. For sale hit only a small number of these books for those who have not yet decided to purchase portfolio.

Grafika Publishing House - 2012

The whole set is placed in the case with the cover of red canvas. Inside which there is a rigid portfolio, on which was embossed in gold and silver eagle crowned with three coats of arms. Also in the set there is book and 45 illuminated board of the Statute of Kalisz.

Pattern Size: 32.2 x 36.8 cm gold and silver embossing

Book
Size: A4
number of pages: 174+10
Binding: Hard in ecoleather with gold embossing

 

 

wydawnictwo towarzyszące

 

Poprawiony (poniedziałek, 26 stycznia 2015 16:53)

 
szukaj
Książka z Dedykacją

Jeśli szukasz oryginalnego, a przy tym niedrogiego prezentu, dla wyjątkowej osoby, chcąc ją w ten sposób wyróżnić i powiedzieć Jej, że jest dla Ciebie w życiu najważniejsza...

  

Taka książka będzie tylko jedna na świecie!

Możesz również obok dedykacji zamieścić zdjęcie tej osoby lub swoje.

Zobacz więcej

Liczba gości na stronie
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Reklama
Zapowiedzi:
Pamiętniki Paska Kultura Ludowa Słowian Plakaty z Józefem Piłsudskim

Lista księgarń i punktów, w których można zapoznać się z naszymi wydawnictwami:

BOCHNIA
HZG, Poniatowskiego 34C, Bochnia

CZĘSTOCHOWA
Antykwarnia - Księgarnia "Niezależna", Kopernika 4, Częstochowa
www.antykwarnia.com.pl
skrytka636@antykwarnia.com.pl
tel. 34 324-94-67
czynna od 8:00 do 20:00


GDAŃSK

Księgarnia Fachowa Ekobis Kamila Bądkowska-Bagińska, Grunwaldzka 223, Gdańsk

GLIWICE
Księgarnia Ossolineum Gliwice Leszek Niemiec, Matejki 2, Gliwice

JEDLICZE
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Żarnowiec 133, Jedlicze

 

KIELCE
Centrum Książki Wiedza Zdzisława Tracz, Paderewskiego 19/25, Kielce
Firma Księgarska "Andrzej" Nyka Andrzej, Warszawska 6 lok. 1,
Księgarz Sp. J., Sienkiewicza 30, Kielce

KRAKÓW
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Jagiellońska 6, Kraków

LUBLIN
Księgarnia Uniwersytecka Sp. z o. o., pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, Lublin

POZNAŃ
Księgarnia PWN Sp. z o.o. ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań

RZESZÓW
Księgarnie NOVA DUO Sp. z o.o., Boya Żeleńskiego 16, Rzeszów
Księgarnia Akademicka LIBRA Sp. z o.o., Jagiellońska 14, Rzeszów

SUWAŁKI
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ul. Kościuszki 81, Suwałki

TORUŃ
Księgarnia Centrum Andrzej Nehring, Chełmińska 4, Toruń
Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu, Wały gen. Sikorskiego 13, Toruń

WARSZAWA
LOGOS ANTYKWARIAT NAUKOWY, Al. Ujazdowskie 16; Warszawa
AKRYBIA (dawny Czytelnik) ul. Wiejska 14, Warszawa
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA, Krakowskie Przedmieście 7, Warszawa
Warszawska Oficyna Wydawnicza GRYF Paweł Juzwa, ul.  Jarosława Dąbrowskiego 71, Warszawa
Dom Spotkań z Historią, Karowa 20, Warszawa
Liber Sp. z o.o., Krakowskie Przedmieście 24, Warszawa
Księgarnia Wydawnictwa Arkady, Dobra 28, Warszawa
Księgarnia Poselska, ul. Senacka 1, Warszawa
Księgarnia Akademicka, ul. Koszykowa 55, Warszawa
Księgarnia MDM, ul. Piękna 31/37, Warszawa